Lautresite, le jour, 15 septembre 03
  51-USA-AZ
Tucson
Arizona
USA