Lautresite, le jour, 12 septembre 03
  53-USA-AZ

Ajo
Arizona
USA